ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
 
Γενικοί Οροι

O παρών ιστότοπος Horizonunlimited.gr είναι μια ιστοσελίδα και ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο «Hλεκτρονικό κατάστημα» ή «Ιστότοπος») που δημιούργησε και λειτουργεί η εταιρεία με την επωνυμία Παναγιώτης Ανδ. Παπαδόπουλος, που εδρεύει στον Πειραιά  Ολύνθου 40-44  και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 132665032 , Δ.Ο.Υ. Έ Πειραιά, στοιχεία επικοινωνίας: info@horizonunlimited.gr, τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 6946192572, η οποία και είναι ο διαχειριστής της (στο εξής χάριν συντομίας η «Εταιρεία»).

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις (εφ’ εξής «Όροι Χρήσης») θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα Horizon Ulimited το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση horizonunlimited.gr . Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος για συντομία “Επισκέπτης” ή/και “Χρήστης”- αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών), θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος Επισκέπτης ή Χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου, καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να αναθεωρεί, να ενημερώνει και να διαγράφει, ελεύθερα και κατά την απόλυτη κρίση της, τους Όρους Χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος. Η από μέρους του Επισκέπτη ή Χρήστη συνέχιση της χρήσης του Ιστότοπου, μετά την πραγματοποίηση οποιασδήποτε αλλαγής, σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή του για τις αλλαγές αυτές.

Ο Ιστότοπος παρέχεται από την Εταιρεία και διατίθεται τόσο σε νομικά πρόσωπα όσο και σε φυσικά πρόσωπα, άνω των 16 ετών, τα οποία μπορούν να συνάψουν νομικά δεσμευτικές συμφωνίες, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας. Εάν Επισκέπτης/ Χρήστης δεν καλύπτει τις προϋποθέσεις αυτές, δεν επιτρέπεται να κάνει χρήση του παρόντος Ιστότοπου.

Περιορισμός ευθύνης

Η Εταιρεία, στο πλαίσια των συναλλαγών της από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία.
Επίσης, δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει, με βάση τα τηρούμενα στοιχεία, για την διαθεσιμότητα ή μη των προϊόντων, καθώς και σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, χωρίς αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.
Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λ.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται “όπως ακριβώς έχουν”, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλιστεί ότι, οι πληροφορίες και το περιεχόμενο του Ιστότοπου, στο σύνολό του, είναι ακριβείς, σαφείς, έγκυρες, πλήρεις, σωστές και διαθέσιμες. Η Εταιρεία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής, κατά την κοινή πείρα, και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.
Σε καμία περίπτωση, η Εταιρεία δεν ευθύνεται, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης της αμέλειας, αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία άλλη ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του Ιστότοπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται σε αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Επίσης, η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που της τίθενται, αμέσως.

Ομοίως, η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι ο Ιστότοπος ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές («servers»), μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση του Επισκέπτη/Χρήστη παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο Επισκέπτης/Χρήστης και σε καμία περίπτωση η Εταιρεία.

Υποχρεώσεις Επισκέπτη/ Χρήστη- Περιορισμοί χρήσης του Ιστότοπου

Ο Επισκέπτης/ Χρήστης του Ιστότοπου horizonunlimited.gr υποχρεούται να συμμορφωθεί με τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και ∆ιεθνούς ∆ικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες. Επιπλέον, ο Επισκέπτης/ Χρήστης οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου του ∆ικτύου και ειδικότερα: Ο Επισκέπτης/ Χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος/ Ιστότοπου, όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί τo ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα horizonunlimited.gr, ενδεικτικά, για: 1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Εταιρεία ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου, 2. δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π., 3. δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), 4. δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα της Εταιρείας ή τρίτων κάθε είδους, 5. δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, 6. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, 7. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.
Ο Επισκέπτης/Χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιασδήποτε μορφής ζημία προκλήθηκε στην Εταιρεία ή στον Ιστότοπο, λόγω των ως άνω ακατάλληλων ή/και παράνομων ενεργειών του.
Ο Επισκέπτης/Χρήστης του Ιστότοπου αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στον Ιστότοπο από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών. Για οποιαδήποτε ζημιά ή ηθική βλάβη προκληθεί δια των υπηρεσιών μας, από την ανάρτηση, δημοσίευση ή κοινοποίηση οιουδήποτε περιεχομένου εκ μέρους Επισκέπτη/Χρήστη, υπεύθυνος για την αποκατάσταση της είναι αποκλειστικά ο Επισκέπτης/Χρήστης, σε περίπτωση άσκησης οποιαδήποτε αγωγής, αξίωσης, διοικητικής ή δικαστικής κατά της Εταιρείας για τον Ιστότοπο, λόγω οποιασδήποτε μορφής παράβασης του, ο τελευταίος αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική δικαστική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει την εταιρεία στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης.

Επίσης, πλέον των λοιπών περιορισμών που ορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης, ο Επισκέπτης/Χρήστης συμφωνεί ότι:

α) ∆εν θα προβαίνει σε απόκρυψη της προέλευσης πληροφοριών που μεταδίδονται μέσω του Ιστότοπου, β) δεν θα παρέχει ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες στον Ιστότοπο, γ) δεν θα συνδέεται και δεν θα χρησιμοποιεί υπηρεσίες, πληροφορίες, εφαρμογές κλπ που διατίθεται μέσω της Ιστότοπου, με τρόπο που δεν επιτρέπεται ρητά από την εταιρεία και δ) δεν θα εισάγει/ φορτώνει στον Ιστότοπο στοιχεία που περιέχουν ιούς, Trojan horses, worms, time bombs ή άλλες ρουτίνες προγραμματισμού υπολογιστών, που σκοπό έχουν την πρόκληση ζημιών, την παρεμβολή, την υποκλοπή ή την κατάληψη οποιουδήποτε συστήματος, του Ιστότοπου ή των Πληροφοριών ή που παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Επισκέπτης/Χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη για την οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στον Ιστότοπο ή σε τρίτους από τις ως άνω αθέμιτες και κατά παράβαση των Ορων Χρήσης ενέργειες.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του παρόντος Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, και των κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, διαγραμμάτων, εικόνων, video, ήχων, υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων διακριτικών τίτλων, σημάτων, κ.λ.π. ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η Εταιρεία έχει λάβει άδεια χρήσης, για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος (εφ’ εξής «Περιεχόμενο»), αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας και διέπεται και προστατεύεται από τις σχετικές εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
Το περιεχόμενο του Ιστοτόπου διατίθενται στον Επισκέπτη/Χρήστη, αποκλειστικά, για προσωπική χρήση και υπόκειται σε αλλαγές, χωρίς σχετική ειδοποίηση  και κατά την κρίση της Εταιρείας. Για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε άλλης χρήσης εκ μέρους κάποιου επισκέπτη/χρήστη απαιτείται προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας.
Ο Ιστότοπος ενδέχεται, μεταξύ άλλων, να παρέχει υπερ-σύνδεσμο (link) σε ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι έχουν τον πλήρη έλεγχο για το περιεχόμενο που αναρτούν σε αυτές και συνεπώς την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια των ιστοσελίδων τους, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου και των υπηρεσιών τους. Η Εταιρεία δύναται να παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στο Ηλεκτρονικό της Κατάστημα, μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης αυτού, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον Επισκέπτη/Χρήστη και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν υποδηλώνει ότι η Εταιρεία εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους. Τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο τρίτων που τυχόν εμφανίζονται στις σελίδες του ιστοτόπου, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων, οι οποίοι φέρουν την ευθύνη για την αποκατάσταση κάθε αξίωσης από τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων άλλων προσώπων, όπως ενδεικτικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας κτλ., αποκλειόμενης ρητά κάθε ευθύνης της Εταιρείας για το περιεχόμενο ή την ασφάλεια των ιστοσελίδων αυτών.
Ως εκ τούτου, απαγορεύεται οποιαδήποτε αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, λήψη, μετάφραση και τροποποίηση κάθε μέρους ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου, με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, δεν επιτρέπεται παρά μόνο κατόπιν προηγούμενης, έγγραφης, συναίνεσης της Εταιρείας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα Horizon Unlmited………… ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Εταιρείας ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων και πνευματικής ιδιοκτησίας εν γένει. Η χρήση τους στον ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

Περιορισμένη άδεια

Το horizonunlimited.gr, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, χορηγεί στον Επισκέπτη/Χρήστη ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτoύ του Ιστότοπου και των περιεχομένων στοιχείων του. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στον Ιστότοπο και στα στοιχεία του και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) πρέπει να διατηρείται σε όλα τα αντίγραφα του Ιστότοπου και των στοιχείων του, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) δεν μπορεί ο εκάστοτε Επισκέπτης/Χρήστης να τροποποιήσει τον Ιστότοπο και τα στοιχεία του με κανένα τρόπο ή να αναπαράγει ή να παρουσιάσει δημοσίως, ή να διανείμει ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσει τον Ιστότοπο και τα στοιχεία του για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Εταιρείας διέπει τη χρήση των πληροφοριών που συλλέγονται ή παρέχονται από τον  Επισκέπτη/Χρήστη στην Ιστοσελίδα. Για να λάβετε γνώση της Πολιτικής Προστασίας ∆εδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) της εταιρείας πατήστε τον σχετικό σύνδεσμο …https://horizonunlimited.gr/privacy-policy/

Τερματισμός- Αναστολή λειτουργίας του παρόντος Ιστότοπου
Ο Επισκέπτης/Χρήστης συμφωνεί ότι η Εταιρεία, κατά την απόλυτη κρίση της, δικαιούται να τερματίσει ή να αναστείλει τη χρήση της ιστοσελίδας, του περιεχομένου ή/και των πληροφοριών της, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ακόμη και χωρίς αιτιολογία ή ακόμη και αν η πρόσβαση και η χρήση συνεχίσει να επιτρέπεται σε άλλους. Με την εν λόγω αναστολή ή τον τερματισμό της χρήσης, ο Επισκέπτης/Χρήστης υποχρεούται (α) να διακόψει αμέσως τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών, και (β) να καταστρέψει οποιοδήποτε αντίγραφο τμήματος του περιεχομένου έχει δημιουργήσει. Η πρόσβαση στον Ιστότοπο, στις Πληροφορίες ή στις Υπηρεσίες μετά από τον τερματισμό, την αναστολή ή τη διακοπή κατά τα ανωτέρω, συνιστά πράξη παράνομης εισόδου. Επιπλέον, ο Επισκέπτης/Χρήστης συμφωνεί ότι η εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι αυτού (του Επισκέπτη/Χρήστη) ή έναντι οποιουδήποτε τρίτου για τον τερματισμό ή αναστολή της πρόσβασής στην ιστοσελίδα, τις Πληροφορίες ή/και τις Υπηρεσίες.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Λοιποί Οροι

Η παρούσα σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού και ∆ιεθνούς ∆ικαίου, καθώς και τις οδηγίες και Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού ∆ικαίου. Ερμηνεύεται βάσει των κανόνων καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Στην περίπτωση που κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές προκύπτουσες από την παρούσα είναι τα Δικαστήρια του Πειραιά.

Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του παρόντος Ιστότοπου, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με την εταιρεία ως ακολούθως:

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση info@horizonunlimited.gr.

 
Skip to content